depresjon

 

Depresjon er en relativt vanlig psykisk helseplage, og vil ramme 20 til 30 prosent av oss én eller flere ganger i livet. Å være deprimert kan føles svært smertefullt, og ta fra deg all opplevelse av mening og livsgnist. Ofte er det vanskelig å få helt tak på hvorfor man er deprimert. Men dette går det vanligvis an å finne ut av. Det er også mulig å få det bedre.

Depresjon kjennetegnes i hovedsak av vedvarende nedstemthet og tristhet med et samtidig negativt syn på både fortid, nåtid og fremtid. Andre trekk er tap av interesser og lyst, redusert energi, skyldfølelse eller dårlig samvittighet, mindreverdighetstanker eller nedsatt selvtillit, selvmordstanker, konsentrasjonsvansker, rastløshet, uro, treghet i bevegelser, søvnforstyrrelser, nedsatt appetitt eller vekttap. Det er ganske vanlig å ha angst i kombinasjon med depresjon. Symptomsammensetningen varierer fra person til person.

Behandling/ håndtering av depresjon avhenger av alvorlighetsgrad på et spektrum fra mild til alvorlig depresjon. Ved mildere former kan den psykiske smerten være betydelig, men man klarer likevel å fungere sånn noenlunde i jobb/ studier og i relasjoner med andre. Man klarer å tenke konstruktivt i samtale med støttespillere. I slike situasjoner er samtaleterapi den viktigste og mest effektive form for behandling. Ved alvorlige former er den psykiske smerten veldig stor, man kan tape helt sin funksjonsevne, tenke seriøst på å ta sitt eget liv, miste evnen til å tenke klart, eller miste grepet på hva som er reelt og hva som er fantasi. I slike tilfeller kan tiltak som antidepressiv medikamentell behandling, elektrosjokkterapi og/ eller innleggelse i psykiatrisk sengepost være aktuelle, ved siden av støttesamtaler.