adhd

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er karakterisert ved konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. I noen tilfeller er symptomet hyperaktivitet fraværende og vedkommende er mer drømmende og tilbaketrukket. Da kaller man det ADD. Andre trekk er rastløshet/ uro, tankekjør, organiseringvansker, distréhet, irritablitet og utålmodighet.

For å tilfredsstille kriteriene for ADHD/ADD-diagnosen skal symptomene ha vært tilstede siden tidlig barndom selv om trekkene kan endre karakter gjennom livet. Under ADHD utredning kan det derfor være aktuelt at vi får anledning til å intervjue foreldre eller noen andre som kjenner deg fra barndommen av. Det er også et diagnostisk krav at symptomene skal være forbundet med funksjonsvansker, f.eks. i jobb, skole eller relasjoner.  Vi tilbyr både utredning og behandling av ADHD.